Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU NR 5 „PLASTUŚ” W KONINIE

W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani Anna Matuszak-Jankiewicz, zamieszkała w Koninie

10 czerwca 2021
Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU NR 5 „PLASTUŚ” W KONINIE

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - GŁÓWNY KSIĘGOWY

p.o. DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 5 „PLASTUŚ” W KONINIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

 1. Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs: Przedszkole Nr 5 „Plastuś”, ul. Budowlanych 4,  62-510 Konin
 2. Określenie stanowiska urzędniczego: główny księgowy w Przedszkolu Nr 5 „Plastuś” w Koninie

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko

 1. Wymagania niezbędne kandydata:
 • ma obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości;
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 • jej stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.
17 maja 2021
Czytaj więcej o: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - GŁÓWNY KSIĘGOWY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - GŁÓWNY KSIĘGOWY

p.o. DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 5 „PLASTUŚ” W KONINIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

 1. Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs: Przedszkole Nr 5 „Plastuś”, ul. Budowlanych 4,  62-510 Konin
 2. Określenie stanowiska urzędniczego: główny księgowy w Przedszkolu Nr 5 „Plastuś” w Koninie

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko

 1. Wymagania niezbędne kandydata:
 • ma obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości;
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 • jej stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.
26 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - GŁÓWNY KSIĘGOWY