Deklaracja Dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przedszkole nr 5 "Plastuś" w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: 20.09.2017r.   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.09.2017r.

 

Status  

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo (scan).

Deklarację sporządzono 26.03.2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa – Ilona Hamela,
adres e-mail – przedszkole@przedszkole5.konin.pl
numer telefon - (63) 243 35 66

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

 

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Nr 5 „Plastuś” w Koninie mieści się w budynku przy ulicy Budowlanych 4 w Koninie.

Wejście główne do budynku znajdujące się od strony ulicy Wyszyńskiego, niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; do budynku prowadzą 4 schody.

Przedszkole jest ogólnodostępne w godzinach od 6.00 do 17.00.

Budynek jest dwupoziomowy i podpiwniczony.

Na piętro prowadzą schody zabiegowe ze spocznikami co 7 stopni. Brak opcji wjazdu wózkiem.

Łazienki nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Przedszkole nie posiada własnych miejsc parkingowych.

W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online.

 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Przedszkole nr 5 w Koninie
Data utworzenia:2020-09-30
Data publikacji:2020-09-30
Osoba sporządzająca dokument:Ilona Hamela
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Wyderkiewicz
Liczba odwiedzin:219